Jak postupovat při řešení didaktického testu - rok 2014

otázky 1-8

Informace o videu

Video k didaktickému testu z ČJ pro rok 2014

Otázky: 1. - 8.

Délka videa: 11:58

Lektor: PhDr. Dana Brdková

Obsah videa:

1:20 - Které z následujících souvětí je napsáni v souladu s pravidly českého pravopisu?

2:15 – Který z následujících úseků výchozího textu obsahuje jazykovou chybu?

3:18 – Ve které z následujících možností není chyba v interpunkci?

5:34 – Ve které z následujících oblastí se vyskytuje ve výchozím textu pravopisná chyba?

6:53 - Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána v souladu s Pravidly českého pravopisu (ANO/NE)

8:26 – Proveďte slovotvornou a morfologickou analýzu slovního tvaru

otázky 9-18

Informace o videu

Video k didaktickému testu z ČJ pro rok 2014

Otázky: 9. - 18.

Délka videa: 11:58

Lektor: PhDr. Dana Brdková

Obsah videa:

0:14 – pokračování předchozího videa

1:19 – pochopení významu pojmenování

2:32 – Který z následujících úseků výchozího textu obsahuje obrazné pojmenování?

4:04 – Které z následujících slov je v kontextu výchozího textu antonymem ke slovu aktuálních?

5:13 – Která z následujících možností vystihuje v kontextu výchozího textu význam slovního spojení ?

6:08 – Proveďte syntaktickou analýzu věty a souvětí

8:12 – pokračování – Které z následujících souvětí zanechává význam výchozího textu?

9:29 – Která z následujících možností nejlépe odstraňuje nedostatky ve výstavbě posledního souvětí textu?

11:56 – Kolik vět obsahuje předchozí souvětí?

14:01 – Kterým větným členem je ve výchozím textu slovo knih

otázky 19-26

Informace o videu

Video k didaktickému testu z ČJ pro rok 2014

Otázky: 19. - 26.

Délka videa: 16:15

Lektor: PhDr. Dana Brdková

Obsah videa:

0:40 – prokažte porozumění celému textu i jednotlivým částem

2:29 – poznej vypravěče z textu

4:12 – rozpoznejte, zda se jedná o fakt či domněnku na základě textu

6:53 – poznejte funkci souvětí ve větě

8:32 – báseň – určení lyrického subjektu a jeho popis

11:50 – určete pravdivost tvrzení na základě informací z textu

14:29 – určete původ textu

otázky 27-32

Informace o videu

Video k didaktickému testu z ČJ pro rok 2014

Otázky: 27. - 32.

Délka videa: 15:12

Lektor: PhDr. Dana Brdková

Obsah videa:

0:18 – určete povahu textu

2:56 – poznej žánr textu

4:17 – poznej povahu textu

6:23 – analyzujte výstavbu výpovědí a textu, seřaďte text aby byl návazný

9:37 – dodržte návaznost textu

12:09 – dodržte návaznost textu 2

otázky 33-40

Informace o videu

Video k didaktickému testu z ČJ pro rok 2014

Otázky: 33. - 40.

Délka videa: 15:08

Lektor: PhDr. Dana Brdková

Obsah videa:

0:14 – urči slohový postup, jazykový prostředek

2:59 – porovnej text a rozpoznej v jednom využití druhého

4:41 – najdi emiteton

5:59 – popisný graf

6:49 – najdi nesoulad textu s grafem

11:04 – vysvětlení tabulky k následujícím otázkám

11:24 – určení pravdivosti tvrzení

12:09 – vysvětlení symbolu

12.34 – uvědomění si interdisciplinární souvislosti a orientace v ní

Ke stažení

Čeština se Švejkem